Knihovnička.png

CENÍK SLUŽEB

REGISTRAČNÍ POPLATKY NA JEDEN ROK

IMG_0542.jpg

Výpůjční doba je jeden měsíc: trvá od data výpůjčky k témuž datu následujícího měsíce. Před uplynutím lhůty může být na požádání čtenáře prodloužena o další měsíc, nejvýše však dvakrát, nežádá-li o dílo další čtenář. Výpůjčku si může čtenář prodloužit také sám přes své čtenářské konto.

SANKČNÍ POPLATKY

1.upomínka (bez písemného upozornění)          5,- Kč

2.upomínka                                                               15,- Kč

3.upomínka                                                               30,- Kč

upomínací dopis                                                      50,- Kč

KC 2.jpg
KC notebooky.jpg
KC 5.jpg

ZTRÁTA, ZNIČENÍ NEBO POŠKOZENÍ VÝPŮJČKY

Čtenář je povinen bezodkladně uvědomit

knihovnu o způsobené škodě a nahradit ji tím, že:

- obstará stejný materiál téhož vydání a odevzdá jej knihovně jako náhradu

- nahradí knihovně škodu opatřením jiného díla podle pokynu knihovny v hodnotě odpovídající ztracenému nebo zničenému dílu

- nahradí škodu zaplacením pořizovací hodnoty díla (u knih vydaných do r. 1990 min. dvojnásobek pořizovací ceny)

MANIPULAČNÍ POPLATKY

Při znehodnocení, zničení, ztrátě:

- knih a zahraničních časopisů                                  30,- Kč

- domácích časopisů                                                     15,- Kč - při ztrátě nebo zničení čtenářského průkazu     10,- Kč

  (vystavení duplikátu)