top of page
Knihovnička.png

CENÍK SLUŽEB

REGISTRAČNÍ POPLATKY

Od 1. 1. 2023 jsou registrační poplatky zrušeny.

Výpůjční doba je jeden měsíc: trvá od data výpůjčky k témuž datu následujícího měsíce. Před uplynutím lhůty může být na požádání čtenáře výpůjčka prodloužena o další měsíc, nejvýše však dvakrát, nežádá-li o vypůjčený knižní titul další čtenář. Výpůjčku si může čtenář prodloužit také sám přes své čtenářské konto.

SANKČNÍ POPLATKY

Od 1. 1. 2023 jsou sankční poplatky zrušeny.

KC 2.jpg
KC notebooky.jpg
KC 5.jpg

ZTRÁTA, ZNIČENÍ NEBO POŠKOZENÍ VÝPŮJČKY

Čtenář je povinen bezodkladně uvědomit

knihovnu o způsobené škodě a nahradit ji tím, že:

- obstará stejný materiál téhož vydání a odevzdá jej knihovně jako náhradu

- nahradí knihovně škodu opatřením jiného díla podle pokynu knihovny v hodnotě odpovídající ztracenému nebo zničenému dílu

- nahradí škodu zaplacením pořizovací hodnoty díla (u knih vydaných do r. 1990 min. dvojnásobek pořizovací ceny)

MANIPULAČNÍ POPLATKY

Při znehodnocení, zničení, ztrátě:

- knih a zahraničních časopisů                                  30,- Kč

- domácích časopisů                                                     15,- Kč - ztrátě čtenářského průkazu                                     zdarma

  (vystavení duplikátu)

bottom of page